[gategoryMenu] [FSL id=42]
Add to cart

Mixed Seeds

৳ 100.00 75gm
CHIA SEEDS
Add to cart

Chia Seed- চিয়া বীজ 500g

৳ 1,000.00 500gm
Add to cart

Peanut- Zero Oil Toasted চিনাবাদাম জিরো অয়েল টোস্টেড 500g

৳ 240.00 500gm
Add to cart

Sunflower Seed- সূর্যমুখী বীজ

৳ 325.00 125 gm
Add to cart

Basil Seeds- তুলসী বীজ 100gm

৳ 75.00 100 gm

Peanut – Toasted Imported – চিনা বাদাম – টোস্টেড আমদানিকৃত

৳ 250.00 125 gm
Add to cart

Walnut Raw – আখরোট-কাঁচা 50gm

৳ 160.00 50 gm
Add to cart

Peanuts Raw (চীনা বাদাম কাঁচা) 500gm

৳ 215.00 500 gm
Add to cart

ALMOND POWDER (কাঠবাদাম গুড়া) 50gm

৳ 100.00 50 gm
Add to cart

Almond Flakes(কাঠবাদাম ফ্লেক্স) 50gm

৳ 100.00 50gm